صفحه اصلی   -   سایر واحد ها   -   مدیریت روابط عمومی و بین الملل
Loading the player ...
مدیریت روابط عمومی و بین الملل

مدیریت روابط عمومی و بین الملل

روابط عمومی عبارت است از : مدیریت تعامل و تفاهم میان سازمان و ذینفعان که به تضمین منافع مشترک و اعتماد متقابل می انجامد و موجب افزایش اعتبار و رضایت طرفین می شود .